ลงทะเบียน พอแล้วดี Talk

Sufficiency 
Economy Philosophy
ปรัชญา แห่งเศรษฐกิจพอเพียง
 

พอแล้วดี The Creator

 

  

ไม่มีอะไรดีไปกว่า 

“การให้ ที่ยิ่ง ให้ ยิ่งได้”

เรื่องเล่าพอแล้วดี:
Taste From The Root 
ลิ้มรสให้รู้ราก


คุณปริวัฒน์ วิเชียรโชติ : แน็ค 
พอแล้วดี The Creator รุ่นที่ ๓ 
ธุรกิจ : Taste from the root ลิ้มรสให้รู้ราก

เรื่องเล่าพอแล้วดี:

ECO Boatbuilders


คุณวัชรพล แดงสุภา : ขวัญ 
 พอแล้วดี The Creator รุ่นที่ ๕ 
 ธุรกิจ : Eco Boatbuilders

เรื่องเล่าพอแล้วดี:

ดร.สุทัศน์ รงรอง 
(DO IN THAI )


ดร.สุทัศน์ รงรอง : เล้ง พอแล้วดี 
The Creator: Trainer 
ธุรกิจ : ดูอินไทย (DO IN THAI)