Fashion 

เก้าอี้ 3 ขา มาเป็นคู่

ขวัญ Eco Boat Builders ชวนเรียนรู้การสร้างสมดุลแห่งการพึ่งพา ผ่านการทำงานไม้จากศิลปิน ที่จะชวนเรียนรู้ศาสตร์พระราชาอย่างเข้าใจได้ง่าย ผ่านงานไม้ที่ต้องลงมือทำด้วยตัวเอง ซึ่งทุกคู่จะได้รับเก้าอี้ 3 ขา 2 ตัวที่คุณทำเอง กลับบ้านไปด้วย

การลงทะเบียนได้ ปิดแล้ววันที่และเวลา
วันอาทิตย์ พฤศจิกายน 27, 2022
13:0014:00 (Asia/Bangkok)
สถานที่

พอแล้วดี Workshop

Summer La Salle
846 ถนน ลาซาล แขวง บางนาใต้
บางนา 01 10260
ประเทศไทย
+66 (081) 817-0453
(081) 817-0453
yui@beingsustain.com
ขอเส้นทาง
ผู้จัด

พอแล้วดี Workshop

+66 (081) 817-0453
(081) 817-0453
yui@beingsustain.com